Bảo hiểm đóng tàu

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

乐动体育官方网站Trách nhiệm của chủ xưởng đóng tàu với bản thân con tàu và trách nhiệm với bên thứ ba trong quá trình đóng tàu 

 Phạm vi bảo hiểm

  • Thân tàu và máy móc tàu

  • 乐动体育官方网站Trách nhiệm đâm va

  • Tổn thất chung và chi phí cứu hộ 

Loại trừ

  • Hành vi cố ý của người được bảo hiểm

  • Chiến tranh, đình công, bạo động

  • Vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh hóa, điện từ

  • 乐动体育官方网站Thiệt hại về dữ liệu phần mềm 

  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.